Nỗ lực cải cách tổ chức bộ máy

Thứ hai - 09/05/2022 18:58
Thời gian qua, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo nghị quyết của Đảng và các nghị định của Chính phủ được tỉnh triển khai khá đồng bộ, chỉ còn một số ít nội dung đang chờ hướng dẫn của cấp trên. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Nỗ lực cải cách tổ chức bộ máy

Thời gian qua, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo nghị quyết của Đảng và các nghị định của Chính phủ được tỉnh triển khai khá đồng bộ, chỉ còn một số ít nội dung đang chờ hướng dẫn của cấp trên.


Giảm 33 tổ chức trực thuộc sở và 63 đơn vị sự nghiệp công lập


Sau khi các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, báo cáo, Sở Nội vụ đã thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của 20 sở và tương đương. Đối với cấp huyện, Sở Nội vụ đã thẩm định, báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương về việc giải thể phòng y tế của UBND 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

Từ năm 2015 - 2021, tổ chức bộ máy của tỉnh được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn.

Từ năm 2015 - 2021, tổ chức bộ máy của tỉnh được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn.


Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 128 tổ chức thuộc sở, gồm 113 phòng, 15 chi cục và tương đương; giảm 33 đầu mối so với cuối năm 2015. Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở: Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường…; tiếp tục thẩm định, tham mưu đối với các cơ quan chuyên môn còn lại sau khi có hướng dẫn của bộ chuyên ngành.


Toàn tỉnh cũng giảm được 2 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, chỉ còn 99 cơ quan (tính đến năm 2021). Sở Nội vụ đã thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các phòng: Nội vụ, tư pháp, tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp huyện. Riêng hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các cơ quan còn lại sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn của các bộ chuyên ngành.


Năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 683 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến hết tháng 11-2021, con số này chỉ còn 620 đơn vị, giảm 63 đơn vị. Sở Nội vụ đã thẩm định, tham mưu sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp chưa đảm bảo tiêu chí duy trì theo quy định. Trong đó, sở tham mưu sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh) vào Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh; hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công tỉnh với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thành Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công - Công tác xã hội tỉnh… Sau khi rà soát, sắp xếp, số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư đã tăng lên so với năm 2015, nhưng tỷ lệ tăng vẫn chưa đáng kể, chủ yếu tăng về tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.


Vướng trong sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu


Trên cơ sở quy định pháp luật và kết quả tổng hợp, rà soát, đánh giá thực tiễn công tác quản lý, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh về phương án sắp xếp 60 đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo số lượng người làm việc theo hướng hệ thống hóa chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị; phân tích mức độ tự chủ về tài chính để đưa ra hướng sắp xếp phù hợp. Đây là một trong những nội dung góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tuân thủ nghiêm Nghị định số 120/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương.


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2020-2021, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác rà soát, triển khai được tiến hành thống nhất, đồng bộ; đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức trước và sau khi sắp xếp. Hệ thống tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, một số nội dung về vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp chưa có hướng dẫn của Trung ương nên tỉnh chưa có cơ sở triển khai.


Được biết, hiện nay, một số đơn vị sự nghiệp không đảm bảo số người làm việc tối thiểu để duy trì đơn vị nhưng không thể sáp nhập hay tổ chức lại vì mỗi ngành chỉ có 1 đơn vị. Ví dụ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các trung tâm khuyến nông trực thuộc UBND cấp huyện... Nghị định số 120/2020 đã quy định: “Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành)”. Tuy nhiên, pháp luật chuyên ngành chưa quy định cụ thể về đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu. Do đó, việc sắp xếp lại các đơn vị không đủ 15 người làm việc vẫn vướng mắc.


NGUYỄN VŨ

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp