Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Thứ tư - 25/05/2022 13:00
Thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định, nhiều trường hợp người nộp thuế gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT (thông báo HĐĐT có sai sót) chưa đúng quy định, dẫn đến công chức thuế mất nhiều thời gian trả lời, từ chối.  Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định, nhiều trường hợp người nộp thuế gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT (thông báo HĐĐT có sai sót) chưa đúng quy định, dẫn đến công chức thuế mất nhiều thời gian trả lời, từ chối. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT xung quanh vấn đề này.


- Xin ông cho biết cụ thể về việc xử lý HĐĐT có sai sót trong quá trình thực hiện?

 

ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử
Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử


 - Theo Điều 19 Nghị định số 123 quy định về xử lý hóa đơn có sai sót, trường hợp người bán phát hiện HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế có sai sót chưa gửi cho người mua thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, Phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định này về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới, thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy HĐĐT đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.


Trong trường hợp, HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua, nhưng người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:


Thứ nhất, trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04, trừ trường hợp HĐĐT không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.


Thứ hai, trường hợp có sai mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng HĐĐT. Cách 1, người bán lập HĐĐT điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót; trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập HĐĐT điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót; HĐĐT điều chỉnh HĐĐT đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Cách 2, người bán lập HĐĐT mới thay thế cho HĐĐT có sai sót, trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập có sai sót. HĐĐT mới thay thế HĐĐT đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên HĐĐT mới điều chỉnh hoặc thay thế cho HĐĐT đã lập có sai sót, sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho HĐĐT mới rồi gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế).


Thứ ba, đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng, giảm cho hóa đơn mẫu số... ký hiệu... ngày... tháng... năm”; doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.


Trường hợp cơ quan thuế phát hiện HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT (thông báo về HĐĐT cần rà soát), Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123 để người bán kiểm tra sai sót. Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định này về việc kiểm tra HĐĐT đã lập có sai sót…


 - Việc xử lý HĐĐT, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót được xử lý như thế nào, thưa ông?


- Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78 ngày 21-9-2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 123 quy định về hóa đơn, chứng từ, việc xử lý HĐĐT, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp. Cụ thể, trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123 thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 123 để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót. Người bán cũng có thể thông báo việc điều chỉnh cho nhiều HĐĐT có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04 đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh HĐĐT điều chỉnh.


Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy HĐĐT đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04.


Trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu. Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc kiểm tra HĐĐT đã lập có sai sót, trong đó ghi rõ căn cứ kiểm tra là thông báo Mẫu số 01 của cơ quan thuế (bao gồm thông tin số và ngày thông báo).


Trường hợp theo quy định HĐĐT được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế. Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.


Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vướng mắc đề nghị liên hệ cơ quan thuế trực tiếp để được hướng dẫn hoặc Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh, điện thoại: 0258.3826896 - 0258.3563118 - 0258.822028.


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp