Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ sáu - 01/04/2022 20:08
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai đề án

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2022.


Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng thiết bị đo lường chính xác đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp tại địa phương; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên, tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường của các cơ quan chuyên ngành và doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, ý nghĩa về tầm quan trọng của hoạt động đo lường trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.


Kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể sau: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đo lường và các nội dung liên quan của đề án cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan; Áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 510 ngày 17-3-2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại Doanh nghiệp”; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường.


Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 160 triệu đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.


X.B

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp